REFERAT GENERALFORSAMLING ESTRUP GÅRDE MØLLELAUG SØBY FORSAMLINGSHUS DEN 23. APRIL 2015

Antal fremmødte: 31 (1 uden stemmeret). 1/ Valg af dirigent: Leif Richardt blev valgt, og Leif startede med at konstatere at, generalforsamlingen var lovlig varslet. 2/ Formandens beretning: Niels Martin Thomsen berettede at, tingene ikke er som de plejer at være, hvor han tidligere har kunnet sige at møllen kører fint, og alt er i den skønneste orden, må vi nu i stedet berette at, vi er blevet bekendt med en del problemer med møllen. Problemerne handler om vingerne, gearkassen og hovedakslen. Vingerne har revner i glasfiberen, og gearkassen skal renoveres, og her skal hovedakslen skiftes samtidig. Bestyrelsen har modtaget tilbud fra Connected Wind Services, som kan udføre alle reparationerne i én arbejdsgang, hvorved vi kan ”nøjes med” én kranudgift. Tilbuddet lyder på Kr. 498.500,- + moms for Gearkasse og hovedaksel, og Kr. 280.000,- + moms for renovering af vinger. Der står ca. Kr. 730.000,- på kontoen, fordi bestyrelsen i flere år har sat midler til side, for at kunne konsolidere sig i netop en situation som denne. Samtidig er udlodningerne som bekendt også stoppet. Alligevel vil der mangle ca. Kr. 200.000,- og derfor har bestyrelsen fremsat forslag, om at få lov til at optage et banklån. (Mere om dette senere). Næstformanden Søren Sørensen bidrog med diverse tekniske forklaringer, og sammen med kassereren John Olsen forklarede De forsamlingen, at der er indhentet tilbud på et eventuelt salg af møllen, som alternativ til reparationen. Møllens værdi FØR reparation er ca. Kr. 1.700.000,- og derfor er det helt klart bestyrelsens anbefaling at få foretaget reparationen, og håbe på at El priserne vil stige i de kommende år. Opklarende spørgsmål fra forsamlingen: Der var et par spørgsmål og kommentarer omkring muligheden for at sælge møllen, og om bestyrelsen havde undersøgt pris på møllen mere end ét sted. Næstformanden forklarede at der er indhentet to tilbud, og fra forsamlingen blev det oplyst, at en af de andre møller er solgt til Kr. 2.500.000,- Kassereren konstaterede at tingene så hænger meget godt sammen, da den pris vi har fået oplyst, sammenlagt med prisen for reparationen ca. passer med salgsprisen på den anden mølle. Formandens beretning blev herefter godkendt. 3/ Fremlæggelse af årsregnskab 2014, og budget 2015: John Olsen gennemgik kort begge, og forklarede at budgettet er lavet FØR bestyrelsen blev bekendt med problemerne med møllen, så budgettet kan man ikke regne med for nuværende. Regnskab og budget blev herefter godkendt. 4/ Indkomne forslag: Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen: ”Bestyrelsen anmoder om tilladelse til, om nødvendigt, at optage et lån for at kunne foretage nødvendige renoveringer af møllen”. Opklarende spørgsmål fra forsamlingen: Der blev spurgt om man kan regne med at bestyrelsen ”kun” vil låne til renoveringen. Næstformanden forklarede at, da der jo i forslaget står: ”… foretage nødvendige renoveringer” kan der ikke være tale om andet. Herefter var der lidt snak frem og tilbage, blandt andet om hvor lang tid lånet skal være gældende. Formanden og kassereren forklarede at hvis fakturaerne for reparationen bliver udstedt i juni måned, vil vi hurtigt kunne få momsen tilbage, og så drejer det sig om ca. 4-8 uger. Så blev der stemt om forslaget, og resultatet var: - For: 28 - Imod: 0 - Undlod at stemme: 2 Bestyrelsens forslag blev godkendt. 5/ Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: John Olsen og Peter Rasmussen blev genvalgt. 6/ Valg af 2 suppleanter: Lene Jensen og Arne Sørensen blev genvalgt. 7/ Valg af revisor: Else M. Skjødt Høj blev genvalgt. 8/ Eventuelt: Der blev spurgt om der er mulighed for at møllens hjemmeside kan blive opdateret. Formanden forklarede at bestyrelsen er bekendt med at dette er et tilbagevendende problem, da en hjemmeside som ikke opdateres, er stort set ubrugelig. Modsat må vi også erkende at vi ikke får det gjort. Næstformanden spurgte om der var nogen i forsamlingen, som kunne tænke sig at påtage sig jobbet. Der var dog ingen som meldte sig. Herefter var der lidt snak frem og tilbage, og en spurgte om ikke det kunne være en idé, at man hvert år før generalforsamlingen, undersøgte markedsprisen for møllen. Næstformanden sagde at han syntes det lyder som en glimrende idé, og at han gerne ville tage sig af dette. Til sidst takkede formanden bestyrelsen for godt samarbejde, og takkede især John Olsen for en ihærdig indsats, i forbindelse med både salg af strøm, og indhentning af diverse tilbud.

Hornslet den 28. april 2015

Sekretær Bent Sørensen
Dirigent Leif Richardt