ESTRUP GÅRDE MØLLELAUG

 

REFERAT

 

GENRALFORSAMLING DEN 22. APRIL 2010

10-års jubilæum

Antal fremmødte: 49

 

1                    Valg af dirigent

 

Leif Richardt blev valgt og han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet.

 

 

2                    Formandens beretning

 

Formand Søren Sørensen bød velkommen og startede med at fortælle om et godt ”vindår”, hvor møllen har kørt godt og produceret fint efter budgettet, på trods af kun 85 % vind i 2009.

Der er ikke meget nyt vedrørende vores mølle siden sidst, der har været lidt glasfiberarbejde på den ene vinge. Møllens alder (10 år) gør den til en ”midaldrende” mølle hvilket kan betyde problemer med fremskaffelse af reservedele i form af ventetider.

Derfor er vores forsikring vigtig, men vi må forvente en dyrere forsikring.

 

Vi er på vej i det fri marked, hvilket er ok med et prisleje på omkring 30-35 øre/kWh.

Vi har 2 måneder uden fastpris kontrakt – her efter er vi på det frie marked, hvor vi naturligvis vil følge udviklingen i el-priserne, som jo er betinget af mange parametre: A-kraft Sverige, div. vandkraftværker i både Norge og Sverige, samt kulindustrien.

Sammen med dansk Vindmølle Forening vil vi finde en optimal løsning.

 

Der har i indbydelsen til generalforsamlingen sneget sig en fejl ind, idet Leif Richardt IKKE modtager genvalg.

Formand Søren Sørensen genopstiller til bestyrelsen, men – af personlige årsager – IKKE som formand.

 

Formanden takkede til sidst bestyrelsen - specielt Leif - for godt fornøjeligt samarbejde.

Ingen opklarende spørgsmål fra forsamlingen.

 

Formandens beretning blev herefter godkendt.

 

 

3                    Fremlæggelse af regnskab 2009 og budget 2010

 

Kassereren gennemgik regnskabet for 2009:

Serviceaftalen virker voldsom da der har været to opkrævninger på denne i 2009, hvilket er tilfældigt.

Så har der været udgifter til Olievagt, rep. af vinge og fugearbejde, hvilket har forøget udgifterne.

Forsikringen stiger som tidligere nævnt.

Der er kommet en anordning som vil kunne stoppe møllen op, og undgå ”negative tal” – denne kan IKKE monteres på vores type mølle.

Div. vedr. det frie marked får umiddelbart ikke den store betydning.

 

Opklarende spørgsmål fra forsamlingen:

 

SP:                Har man overvejet at gå sammen med andre, således man i fællesskab kunne administrere eventuelle indkøb af reservedele.?

SV:                Nej.

 

SP:                Der er afsat beløb i regnskabet til hjemmeside men der sker ikke noget med den?

SV:                Hjemmesiden ER opdateret med produktionstal og med udlodning pr. andel.

                      HUSK at hjemmesiden hedder www.estrupgaarde.dk UDEN bindestreg.

                      Bestyrelsen er bevidst om at der på dette punkt er plads til forbedringerJ.

 

SP:                Der er i flere år blevet opfordret til, ved hver udlodning, at fremsende en mail med uddybende forklaringer og specifikationer på denne – der er stadig intet sket.

SV:                Det har vist sig at mange har fået nye mailadresser, hvilket gør det meget svært at styre.

 

Regnskab for 2009 og budget for 2010 blev herefter godkendt.

 

 

4                    Indkomne forslag

 

Ingen.

 

 

5                    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

 

På valg: Søren Sørensen, Niels Martin Thomsen og Leif Richard – sidst nævnte modtager ikke genvalg.

Bent Sørensen blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem.

Søren Sørensen og Niels Martin Thomsen blev begge genvalgt

 

 

6                    Valg af 2 suppleanter

 

Nuværende: Arne Sørensen og Lene Jensen – begge blev genvalgt.

 

 

7                    Valg af revisor

 

Nuværende: Else M. Skjødt Høj – blev genvalgt.

 

 

8                    Eventuelt

 

SP:                Et lille hjertesuk vedr. problemer med overtagelse af afdød mands anparter.

SV:                Bestyrelsen undskylder og beklager meget, dette skal i praksis behandles på lige fod med andre skifteretslige sager.

 

SP:                Har man gjort sig tanker for fremtiden hvad angår reservedel?

SV:                Vi føler at vi er i rigtig gode hænder i Dansk Vindmølle Forening, hvor man gør en stor indsats også på dette område, endvidere har Vestas oprettet et stort reservedelslager.

Vi ved at hvis en det er en vinge der bliver behov for, går der lang tid, da man kun har forme til disse i England. Dette er et gennemgående problem i hele Vindmølle industrien.

 

SP:                Kan man ikke få oplysningerne om udlodninger vist på hjemmesiden?

SV:                På hjemmesiden under ”Velkommen” kommer man ind til tal vedr. produktion m.m.

 

SP:                Står der også dato/tidsrum?

SV:                Ja – og flere oplysninger.

Den første hjemmeside (den med bindestreg) er opsagt, og der er ikke betalt for den længe, men den der hedder www.estrupgaarde.dk ud i ét virker.

 

SP:                Forslag til at gå sammen med andre for at lave et sikkerhedsnet – kunne det være aktuelt?

SV:                Ja og der er også snart møller der nærmer sig ”Skrotningstiden” – derfor kunne det være fordelagtigt at danne en form for fællesskab.

 

SP:                Er man ikke forsikret mod lynnedslag og pludseligt opståede skader?

SV:                Jo men ikke slidtage på for eksempel gearkassen.

 

SP:                Hvis det var en bil vi talte om skulle den jo snart udskiftes – har man gjort sig tanker om hvad man vil senere – også rent økonomisk?

SV:                Vi har ikke tænkt nærmere over det, vi er jo afhængige af miljøgodkendelser, og vi er på lejet jord. Også her ville et fællesskab med andre møller være en fordel, da man så kunne høre de andres meninger om dette.

 

SP:                Men med 10 års levetid tilbage er det vel også svært at finansiere en større mølle?

SV:                Ja og vi er samtidig afhængig af de tre andre møller.

                      Samtidig skal der ansøges hos kommunen så det er en tung arbejdsgang.